Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c) niezbędne do wykonania umowy/zlecenia;

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 32 351 23 37, 32 351 23 21 lub pisząc na adres iod@wsse.katowice.pl

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-05-25 14:10:19 Krzysztof Borek

Edycja

2018-05-25 13:16:30 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2178

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2018-05-25 13:16:30

Osoba wytwarzająca informację

mgr Agnieszka Tymińska

Czas publikacji

2018-05-25 13:16:30

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek