Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Katowicach

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, zwany dalej „Regulaminem”, określa jej szczegółową organizację wewnętrzną, w szczególności:
1) zasady kierowania;
2) strukturę organizacyjną;
3) zadania komórek organizacyjnych i pozostałych stanowisk pracy.

§2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) Wojewódzkim Inspektorze Sanitarnym - należy przez to rozumieć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
2) Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - należy przez to rozumieć Zastępcę Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
3) Wojewódzkiej Stacji - należy przez to rozumieć Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach;
4) Śląskiej Wojewódzkiej Stacji - należy przez to rozumieć Śląską Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną będącą zakładem leczniczym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991);
5) Powiatowych Inspektorach Sanitarnych - należy przez to rozumieć Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych działających na terenie województwa śląskiego;
6) Powiatowych Stacjach - należy przez to rozumieć Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne województwa śląskiego;
7) ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338).

§3. Mienie Wojewódzkiej Stacji stanowi mienie Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

  

Rozdział 2

 

Zasady kierowania

 

§4. Zasady kierowania Wojewódzką Stacją:
1) Wojewódzka Stacja jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji;
2) Wojewódzki Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Wojewódzkiej Stacji w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
3) Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach pracy;
4) Wojewódzka Stacja realizuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod nazwą „Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna”;
5) Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną  organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającej na sprzedaży usług zleconych. Środki pochodzące ze sprzedaży tych usług stanowią dochody budżetu państwa, a rodzaj usług i wysokość opłat pobieranych z tego tytułu określa zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji.

§5. Do zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego należy w szczególności:
1) ustalanie kierunków działania oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Wojewódzką Stację, określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w przepisach odrębnych;
2) zapewnianie warunków sprawnej organizacji i efektywnego funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji;
3) kierowanie Wojewódzką Stacją oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
4) sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad Powiatowymi Stacjami;
5) ustalanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Wojewódzkiej Stacji;
6) pełnienie w stosunku do pracowników Wojewódzkiej Stacji funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.);
7) kształtowanie wizerunku Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez doskonalenie i realizowanie polityki jakości;
8) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień, a także innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
9) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji;
10) udzielanie pracownikom Wojewódzkiej Stacji upoważnień do:
   a) wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz do podpisywania korespondencji w ustalonym zakresie,
   b) wykonywania czynności kontrolnych i do nakładania mandatów karnych;
11) udzielanie pracownikom Wojewódzkiej Stacji pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych;
12) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych, komunikatów i innych pism okólnych;
13) ustalanie kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiatowym;
14) sprawowanie nadzoru nad sporządzeniem planu zasadniczych zadań Wojewódzkiej Stacji oraz sprawozdania z jego realizacji;
15) kształtowanie i realizacja polityki kadrowej z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych;
16) zawieranie porozumień z innymi organami administracji publicznej;
17) zawieranie umów cywilno-prawnych;
18) dysponowanie środkami budżetowymi;
19) kierowanie realizacją zadań obronnych i zarządzania kryzysowego;
20) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkiej Stacji;
21) sprawowanie funkcji administratora danych dla zbiorów przetwarzanych w Wojewódzkiej Stacji;
22) zapewnienie przestrzegania przez pracowników Wojewódzkiej Stacji przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
23) zapewnienie przestrzegania przez pracowników Wojewódzkiej Stacji przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
24) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
25) organizowanie i zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
26) kształtowanie zasad etycznego postępowania pracowników Wojewódzkiej Stacji.

§6. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest jednocześnie Zastępcą Dyrektora   Wojewódzkiej Stacji. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego określa zakres czynności, ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

§7. Stanowisko pracy Głównego Księgowego wykonuje obowiązki powierzone przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.). Główny Księgowy pełni zarazem funkcję kierownika Oddziału Ekonomicznego.

§8. Zadania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Wojewódzkiej Stacji, w szczególności określone w art. 15 ust. 1 pkt 1, 3-9 oraz w art. 43 ust. 3-5 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 756, z późn. zm.), wykonuje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, któremu Wojewoda Śląski powierzył obowiązek realizacji tych zadań w Wojewódzkiej Stacji. 

§9. 1. Wojewódzki Inspektor Sanitarny nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
   1) Dział Laboratoryjny;
   2) Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej;
   3) Międzynarodowy Punkt Szczepień;
   4) Oddział Ekonomiczny;
   5) Oddział Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki;
   6) Oddział Obsługi Prawnej;
   7) Oddział Organizacji i Kadr;
   8) Oddział Informatyki;
   9) Główny Księgowy;
   10) Audytor Wewnętrzny;
   11) Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Jakości;
   12) Stanowisko Pracy do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej;
   13) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
   14) Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego;
   15) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu.
2. Ponadto Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawuje bezpośredni nadzór nad Pełnomocnikiem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w §8.
3. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nadzoruje bezpośrednio Dział Nadzoru Sanitarnego.

§10.  Pracą komórek organizacyjnych - działów, oddziałów, sekcji i pracowni - kierują kierownicy, do zadań których należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
2) wstępne akceptowanie sposobu załatwienia sprawy, w szczególności projektów rozstrzygnięć oraz innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
3) identyfikacja potrzeb szkoleniowych w podległych komórkach organizacyjnych i sporządzanie propozycji do planów szkoleń;
4) wnioskowanie do Dyrektora Wojewódzkiej Stacji w sprawach pracowników zatrudnionych w podległych komórkach organizacyjnych dotyczących;
a) nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy,
b) awansowania, wyróżniania, karania,
c) szkolenia i wyjazdów służbowych,
d) udzielania urlopów;
5) sporządzanie projektów zakresów czynności dla podległych pracowników;
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji ustawowo chronionych, w szczególności informacji niejawnych oraz danych osobowych;
7) opracowywanie planów zasadniczych zadań oraz sprawozdań z działalności kierowanej komórki organizacyjnej;
8) udział w kontrolach kompleksowych, problemowych i doraźnych w podległych Powiatowych Stacjach oraz rekontrolach wydanych zaleceń. Opracowywanie materiałów, sprawozdań i wniosków z kontroli podległych Powiatowych Stacji oraz przygotowanie propozycji wystąpień pokontrolnych;
9) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków, petycji i interwencji;
10) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
11) prowadzenie postępowań administracyjnych w drugiej instancji w zakresie składanych przez podmioty odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Powiatowych Inspektorów Sanitarnych;
12) przygotowywanie lub weryfikacja sprawozdań rocznych i okresowych z terenu województwa śląskiego, w tym coroczne opracowywanie danych do oceny stanu higieniczno-sanitarnego województwa śląskiego;
13) przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego;
14) przyjmowanie stron i interesantów oraz udzielanie wyjaśnień ustnie oraz pisemnie;
15) realizowanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych;
16) organizowanie i prowadzenie narad i szkoleń dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
17) monitorowanie i nadzór nad prowadzeniem kontroli w obiektach w ramach sprawowania zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego;
18) realizowanie ustanowionej przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego polityki jakości i jej celów;
19) uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i wykonywaniu zadań obronnych, przedsięwzięć z zakresu reagowania kryzysowego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a realizowanych przez Wojewódzką Stację;
20) promowanie i przestrzeganie zasad etycznego postępowania.

§11. 1. W przypadku, gdy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie pełni obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
2. W przypadku, gdy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pełni obowiązki służbowe poza siedzibą Wojewódzkiej Stacji, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonuje jego zadania i kompetencje na podstawie i w zakresie imiennego upoważnienia udzielonego mu pisemnie przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
3. W przypadku, gdy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie pełnią obowiązków służbowych lub pełnią je poza siedzibą Wojewódzkiej Stacji, Wojewódzką Stacją kieruje inny pracownik Wojewódzkiej Stacji na podstawie i w zakresie imiennego upoważnienia udzielonego mu pisemnie przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
4. Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji w czasie ich nieobecności zastępują ich zastępcy, a w przypadku ich nieobecności w pracy lub gdy nie obsadzono tych stanowisk - pracownicy wyznaczeni pisemnie przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna

 

§12. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą:
  1) Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, będąca zakładem leczniczym za pomocą którego Wojewódzka Stacja, będąca podmiotem leczniczym, wykonuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, profilaktyki chorób zakaźnych, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, w skład której wchodzą:
    a) Dział Nadzoru Sanitarnego, w tym:
      - Oddział Epidemiologii,
      - Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia,
      - Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska,
      - Oddział Bezpieczeństwa Wody,
      - Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami,
      - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,
      - Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
      - Oddział Higieny Radiacyjnej,
    b) Dział Laboratoryjny, w tym:
      - Oddział Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń, w tym Interdyscyplinarna Pracownia Diagnostyki Molekularnej,
      - Oddział Badań Żywności, Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością, w tym:
        -- Pracownia Mikrobiologii Żywności,
        -- Pracownia Badań Fizykochemicznych Żywności,
        -- Pracownia Badań Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością,
      - Oddział Badań Środowiskowych, w tym:
        -- Pracownia Badań Fizykochemicznych Wody,
        -- Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody,
      - Oddział Badań Radiacyjnych i Środowiska Pracy,
      - Oddział Analiz Instrumentalnych, w tym:
        -- Pracownia Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej,
        -- Pracownia Chromatografii Gazowej,
        -- Pracownia Chromatografii Cieczowej,
      - Pracownia Przygotowania Pożywek,
    c) Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej,
    d) Międzynarodowy Punkt Szczepień;
  2) pozostałe komórki organizacyjne i  stanowiska pracy:
    a) Oddział Ekonomiczny, w tym:
      - Sekcja Księgowości,
      - Sekcja Rachuby,
      - Stanowisko Pracy do Spraw Planowania i Sprawozdawczości,
      - Kasa,
    b) Oddział Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki, w tym:
      - Sekcja Administracyjno-Techniczna i Archiwum,
      - Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
      - Punkt Obsługi Klienta i Monitoringu Obiektu,
      - Stanowiska do Spraw Obsługi Kancelarii i Składu Chronologicznego,
    c) Oddział Obsługi Prawnej,
    d) Oddział Organizacji i Kadr, w tym:
      - Sekcja Organizacji i Kontroli,
      - Sekcja Kadr i Szkolenia,
    e) Oddział Informatyki,
    f) Główny Księgowy,
    g) Audytor Wewnętrzny,
    h) Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Jakości,
    i) Stanowisko Pracy do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej,
    j) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
    k) Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego,
    l) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu.
2. Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
3. Schemat struktury organizacyjnej Śląskiej Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
4. Wykaz symboli komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.
5. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Wojewódzką Stację jest miasto Katowice, ul. Raciborska 39.
6. Wojewódzka Stacja współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, na zasadach określonych w umowach zawieranych z tymi podmiotami.

 

Rozdział 4

Zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

 

§13. 1. Do zadań wspólnych pracowników Działu Nadzoru Sanitarnego należy:
  1) realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
  2) wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a innymi inspekcjami i służbami;
  3) ustalanie ogólnych kierunków działań Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz opracowywanie wytycznych dotyczących realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie;
  4) planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;
  5) zbieranie, opracowywanie i analizowanie materiałów zawierających wyniki badań i kontroli;
  6) prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wynikających z realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
  7) sporządzanie decyzji, postanowień, ocen, opinii, wystąpień i informacji;
  8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz pozostałymi stanowiskami pracy w zakresie realizacji zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  9) monitorowanie zmian obowiązującego prawa i implementowanie ich w bieżącej pracy;
  10) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków i zaleceń wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Śląskiego;
  11) współdziałanie w realizowaniu zadań będących przedmiotem działalności Wojewódzkiej Stacji;
  12) realizowanie polityki jakości i doskonalenie systemu zarządzania.
2. Do zadań szczegółowych komórek organizacyjnych Działu Nadzoru Sanitarnego należą:
  1) w zakresie epidemiologii:
    a) prowadzenie nadzoru w zakresie występowania zakażeń, chorób zakaźnych, chorób pasożytniczych oraz zatruć pokarmowych, a także prowadzenie czynności przeciwepidemicznych,
    b) prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki epidemiologicznej, a także weryfikacja danych dotyczących zatruć, zachorowań na choroby zakaźne, choroby pasożytnicze oraz zgonów z powodu chorób zakaźnych,
    c) nadzór nad przeprowadzaniem dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zachorowań,
    d) monitorowanie, analiza i ocena sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa śląskiego w zakresie zachorowań na choroby zakaźne, stanu sanitarno-higienicznego placówek leczniczych oraz     stanu zaszczepienia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
    e) udział w działaniach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, w tym aktualizacja „Wojewódzkiego planu działań na wypadek wystąpienia epidemii” oraz    organizowanie działań zmierzających do wykrywania, likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczania ognisk chorób zakaźnych,
    f) prowadzenie nadzoru nad placówkami lecznictwa, rozpatrywanie wniosków wraz z prowadzeniem postępowania administracyjnego (I i II instancja) w zakresie:
      - opracowania, oceny stopnia wdrożenia i realizacji procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym,
      - prawidłowości działań Komitetów i Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, w tym współpracy w zakresie występujących zakażeń/ognisk zakażeń szpitalnych,
      - sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji,
      - sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
    g) nadzór nad prawidłową realizacją Programu Szczepień Ochronnych w województwie śląskim oraz gospodarką preparatami szczepionkowymi,
    h) prowadzenie rejestrów zachorowań na wybrane choroby zakaźne oraz rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych,
    i) poradnictwo w zakresie obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych, w tym dla osób podróżujących,
    j) ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego w zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych,
    k) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej oraz promocyjnej w zakresie epidemiologii chorób zakaźnych, w tym realizacja programów profilaktycznych,
    l) współpraca z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny - Państwowym Instytutem Badawczym, organami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwową Inspekcją Pracy i innymi jednostkami w celu prowadzenia działań mających na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym,
    m) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych, a przede wszystkim aktualnej sytuacji epidemiologicznej;
  2) w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia:
    a) koordynowanie działań Powiatowych Stacji w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, prowadzonych w oparciu o postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a i 4 ustawy  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach określonych krajowym i unijnym ustawodawstwem,
    b) realizowanie programu audytów wewnętrznych w Powiatowych Stacjach, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG /rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych/ (Dz. Urz. UE. L. 2017.95.1 z 07.04.2017),
    c) tworzenie dla województwa śląskiego „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” i koordynacja działań w zakresie jego realizacji. Współpraca z laboratoriami wykonującymi badania dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opracowanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji planu,
    d) przygotowywanie, organizacja i uczestnictwo w akcjach doraźnych, specjalnych organizowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i zlecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewodę Śląskiego oraz opracowywanie wyników tych działań,
    e) przygotowywanie liczbowych sprawozdań rocznych (MZ-48) dla województwa śląskiego,
    f) przygotowywanie ocen, opracowań wyników, sprawozdań i zestawień okresowych z działań podejmowanych w czasie sytuacji kryzysowych,
    g) w ramach systemu RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach), koordynowanie działań podejmowanych przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz współpraca z innymi wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,
    h) wymiana informacji poprzez informatyczny system iRASFF. Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
    i) koordynowanie działań Powiatowych Stacji w systemie TRACES NEW TECHNOLOGY - TRACES-NT w ramach kontroli granicznej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
    j) realizowanie zadań dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w ramach porozumień zawartych z innymi jednostkami inspekcyjnymi (m.in. Inspekcja Handlowa, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych),
    k) przyjmowanie stron i interesantów oraz udzielanie wyjaśnień drogą telefoniczną i mailową w zakresie prawa żywnościowego,
    l) prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa żywności dla mieszkańców województwa śląskiego;
  3) w zakresie higieny komunalnej i środowiska:
    a) koordynowanie działań Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz środkami transportu,
    b) zbieranie i opracowywanie informacji oraz sporządzanie analiz i ocen, w tym sprawozdań statystycznych na podstawie informacji przekazanych przez Powiatowe Stacje,
    c) planowanie, monitorowanie i ocena działania w zakresie nadzoru higieny komunalnej i środowiska na terenie województwa śląskiego,
    d) realizowanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych;
  4) w zakresie bezpieczeństwa wody:
    a) prowadzenie i nadzorowanie baz danych dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ujmowanych wód powierzchniowych oraz wód wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji (monitoring sanitarnej jakości wody),
    b) koordynowanie działań Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w zakresie nadzoru nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, urządzeniami wodociągowymi, wodami przeznaczonymi do kąpieli i rekreacji (kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnie), ujęciami wód podziemnych i powierzchniowych,
    c) koordynowanie i realizacja monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód powierzchniowych ujmowanych do celów wodociągowych oraz wody przeznaczonej do kąpieli, w oparciu o aktualne przepisy,
    d) przygotowywanie wkładu do raportu trzyletniego przekazywanego przez Główny Inspektorat Sanitarny do Komisji Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu województwa śląskiego,
    e) dokonywanie oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie województwa śląskiego,
    f) koordynowanie i przygotowywanie harmonogramów dostarczania pobranych przez pracowników Powiatowych Stacji próbek wody do badania w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji i Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej,
    g) zbieranie od Powiatowych Stacji danych dotyczących listy zgłoszonych kąpielisk zgodnie z projektami uchwał rad gmin,
    h) zbieranie od Powiatowych Stacji danych dotyczących listy zatwierdzonych kąpielisk po uchwaleniu wykazu kąpielisk przez rady gminy wraz ze wskazaniem terminów otwarcia i zamknięcia sezonu kąpielowego,
    i) zbieranie z terenu województwa śląskiego danych dotyczących listy miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wraz ze wskazaniem terminów otwarcia i zamknięcia,
    j) weryfikowanie ustalonej częstotliwości harmonogramów pobierania próbek wody w kąpieliskach zatwierdzonych przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych,
    k) aktualizowanie na bieżąco danych w internetowym Serwisie Kąpieliskowym i codzienna weryfikacja poprawności jego działania w sezonie kąpielowym,
    l) przygotowywanie z terenu województwa śląskiego wkładu do raportu dotyczącego jakości wody w kąpieliskach przesyłanego przez Główny Inspektorat Sanitarny do Komisji Europejskiej,
    m) przygotowywanie do publikacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego listy miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wraz ze wskazaniem terminów ich funkcjonowania i jej aktualizacja podczas funkcjonowania sezonu kąpielowego,
    n) sporządzanie opinii dotyczących wyrażenia zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5) w zakresie higieny pracy i nadzoru nad chemikaliami:
    a) koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy w środowisku pracy,
    b) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
      - wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin oraz stosowania w działalności zawodowej,
      - wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
      - wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
      - wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych,
      - wprowadzania do obrotu detergentów,
      - szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy,
      - substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
    c) koordynowanie działań w zakresie nadzoru nad chemikaliami na terenie województwa śląskiego,
    d) współpraca z przedstawicielami organów administracji rządowej, instytutami naukowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką środków zastępczych, w tym organizacjami pozarządowymi,
    e) prowadzenie sprawozdawczości oraz analiza danych dotyczących środków zastępczych, monitorowanie pojawiania się nowych rodzajów produktów oraz skutków wywołanych ich użyciem,
    f) rozpatrywanie wniosków zakładów pracy dotyczących uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na pracę w pomieszczeniach stałej pracy:
      - przy oświetleniu wyłącznie elektrycznym,
      - o zaniżonej wysokości,    
      - usytuowanych poniżej otaczającego terenu,
    g) zbieranie i weryfikowanie informacji przesyłanych przez zakłady pracy, w których występują substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym z województwa śląskiego oraz przekazywanie ich do Centralnego Rejestru Danych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,
    h) zbieranie i weryfikowanie informacji przesyłanych przez zakłady pracy dotyczących zamierzonego użycia szkodliwych czynników biologicznych grupy zagrożenia 2 - 4 w celach naukowo-badawczych i przemysłowych oraz przekazywanie ich do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
    i) prowadzenie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych;
  6) w zakresie higieny dzieci i młodzieży:
    a) realizowanie zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
    b) koordynowanie działalności Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w zakresie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
      - warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku dzieci i młodzieży w żłobkach, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych, placówkach  wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
      - utrzymania należytego stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów i higieny pomieszczeń,
      - higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych,
      - przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
      - przechowywania i stosowania niebezpiecznych substancji i ich mieszanin,
      - wymagań w stosunku do sprzętu i mebli przeznaczonych do używania przez dzieci i młodzież,
    c) sporządzanie analiz i ocen działalności na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowych Stacji,
    d) monitorowanie pracy pionu higieny dzieci i młodzieży w województwie śląskim zgodnie z systemem jakości;
  7) w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:
    a) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pionem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Powiatowych Stacji,
    b) realizowanie zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie działań w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
    c) wydawanie opinii i zgód wymaganych przepisami szczególnymi, w tym m. in.:
      - opiniowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów polityk, strategii, planów i programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
      - opiniowanie dokumentów sporządzanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
      - udzielanie zgód i opinii w zakresie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i bezpieczeństwa i higieny pracy,
      - uczestniczenie w kontrolach w trakcie realizacji obiektów budowlanych oraz w dopuszczaniu do użytku tych obiektów,
      - uzgadnianie utworzenia strefy przemysłowej,
      - wyrażanie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
      - wydawanie opinii o dopuszczeniu statków do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych, wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie świadectwa zdolności żeglugowej,
      - opiniowanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych,
      - opiniowanie projektów planów remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w odniesieniu do oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi,
      - uzgadnianie ekspertyz sanitarnych w zakresie możliwości skrócenia okresu 50 lat od zamknięcia składowiska w celu realizacji na nim nowych obiektów budowlanych,
    d) sprawowanie nadzoru i ocena działalności rzeczoznawców do spraw sanitarno- higienicznych,
    e) współpraca z przedstawicielami organów administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa i higieny pracy;
  8) w zakresie higieny radiacyjnej:
    a) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny radiacyjnej - przestrzegania zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej pracowników i osób z ogółu ludności,
    b) sprawowanie nadzoru nad warunkami przestrzegania ochrony radiologicznej pacjentów poddawanych leczeniu i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych,
    c) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej pracowni rentgenowskiej wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego,
    d) wydawanie zezwoleń na stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych,
    e) wydawanie zezwoleń na uruchamianie pracowni rtg do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych,
    f) prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek strony lub wszczynanych z urzędu dotyczących zmiany lub wygaszenia decyzji zezwalających w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
    g) wydawanie zgód na prowadzenie działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych,
    h) wydawanie opinii w zakresie prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych,
    i) prowadzenie planowanych kontroli w zakresie przestrzegania wymagań ochrony radiologicznej w nadzorowanych podmiotach,
    j) współpraca z Wojewodą Śląskim podczas zdarzenia radiacyjnego, a także podejmowanie działań interwencyjnych określonych w wojewódzkim „Planie postępowania awaryjnego województwa śląskiego w przypadku zdarzeń radiacyjnych”,
    k) przyjmowanie powiadomień o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem, niepodlegającej Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki bądź nadzorowi organów nadzoru górniczego,
    l) prowadzenie Krajowej Bazy Urządzeń Radiologicznych,
    m) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny radiacyjnej w przypadku narażenia na radon w miejscach pracy,
    n) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem dotrzymania poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludzi w otoczeniu instalacji wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne,
    o) prowadzenie ewidencji stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego,
    p) prowadzenie rejestru źródeł pól elektromagnetycznych w jednostkach ochrony zdrowia, naukowo-badawczych, radiokomunikacyjnych oraz w zakładach przemysłowych,
    q) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, formularzy informacji o zmianie parametrów i innych danych instalacji oraz zawiadomień o zakończeniu eksploatacji instalacji,
    r) analiza sprawozdań z pomiarów pola elektromagnetycznego wykonanych dla celów ochrony ludzi i środowiska,
    s) rozpatrywanie interwencji zgłoszonych przez mieszkańców województwa śląskiego dotyczących potencjalnego negatywnego oddziaływania nowo instalowanych oraz istniejących i modernizowanych instalacji będących źródłami pola elektromagnetycznego,
    t) wydawanie opinii dotyczących dopuszczenia do użytkowania nowych lub modernizowanych obiektów źródeł pola elektromagnetycznego oraz uwarunkowań środowiskowych dla obiektów źródeł pola elektromagnetycznego,
    u) prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów w podmiotach leczniczych, zakładach przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych oraz innych stosujących urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.

§14. Do zadań pracowników Działu Laboratoryjnego należy:
1) wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów, w szczególności:
  a) badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
  b) badań wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  c) badań żywności, obiektów z obszaru produkcji żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
  d) badań diagnostycznych w kierunku chorób zakaźnych i zakażeń oraz biologicznych wskaźników procesu sterylizacji,
  e) badań pola i promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy i w środowisku ogólnym,
  f) badań skażeń promieniotwórczych żywności, pasz i wody;
2) kontrola jakości aparatury rentgenowskiej;
3) udział w akcjach specjalnych związanych z zagrożeniami nadzwyczajnymi;
4) utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością badań;
5) udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości (krajowych i międzynarodowych);
6) realizowanie programów potwierdzania ważności wyników w zakresie prowadzonych badań laboratoryjnych i pomiarów;
7) nadzór nad działalnością Powiatowych Stacji w zakresie badań laboratoryjnych;
8) kontrola laboratoriów ubiegających się o zatwierdzenie systemu jakości lub o uzyskanie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań;
9) opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności laboratoryjnej.

§15. Do zadań pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej należy:
1) rozpoznawanie, określanie problemów zdrowotnych ludności poprzez ocenę sytuacji epidemiologicznej, demograficznej i społecznej;
2) planowanie działalności w zakresie promocji zdrowia oraz działań profilaktycznych na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, obowiązujących przepisów krajowych i UE oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej i potrzeb środowiska;
3) inicjowanie, koordynowanie, realizacja i monitorowanie działalności w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;
4) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością edukacyjno-informacyjną w ramach interwencji programowych i nieprogramowych w Powiatowych Stacjach poprzez ich kontrolowanie;
5) udzielanie pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej Powiatowym Stacjom w obszarach działalności w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;
6) organizowanie i prowadzenie szkoleń, narad, konferencji w zakresie realizowanych programów, akcji, kampanii prozdrowotnych, podejmowanych na terenie województwa śląskiego;
7) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz Działem Nadzoru Sanitarnego i Działem Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;
8) udział w projektowaniu materiałów edukacyjno-informacyjnych w formie drukowanej i/lub elektronicznej do realizacji interwencji programowych i nieprogramowych oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych;
9) sporządzanie sprawozdań z działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;
10) prowadzenie i dokumentowanie działalności w zakresie promocji zdrowia i komunikacji społecznej zgodnie z procedurami systemu zarządzania;
11) sporządzanie raportu pn. Ocena Stanu Sanitarno-Epidemicznego województwa śląskiego na podstawie informacji przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych;
12) kreowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Inspekcji Sanitarnej wśród społeczeństwa oraz dbałość o dobrą współpracę z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jak również z organizacjami użyteczności publicznej (fundacje, stowarzyszenia, itd.);
13) realizowanie kampanii informacyjnych w zakresie zdrowia publicznego poprzez organizację konferencji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
14) utrzymywanie kontaktów z mediami w celu przekazywania informacji dotyczących działalności Wojewódzkiej Stacji;
15) koordynowanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami mediów a pracownikami merytorycznymi Wojewódzkiej Stacji (wypowiedzi, artykuły, udział w nagraniach radiowych  i telewizyjnych);
16) utrzymywanie kontaktu z rzecznikiem Głównego Inspektora Sanitarnego, rzecznikiem Wojewody Śląskiego i osobami upoważnionymi w Powiatowych Stacjach do kontaktu z mediami;
17) sporządzanie i publikowanie biuletynu informacyjnego - newsletter dotyczącego działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego;
18) bieżąca obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych Wojewódzkiej Stacji.

§16. Do zadań pracowników Międzynarodowego Punktu Szczepień należy:
1) szczepienie osób zgłaszających się do Międzynarodowego Punktu Szczepień w celu uzyskania u nich odpowiedniego stopnia immunizacji, w tym:
  a) weryfikacja kwalifikacji lekarskich do szczepień ochronnych,
  b) prowadzenie poradnictwa z zakresu szczepień obowiązkowych i zalecanych,
  c) świadczenie zabiegów pielęgniarskich niezbędnych przed wykonaniem szczepienia oraz wykonywanie szczepień,
  d) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zdarzeń związanych z wykonywaniem szczepień;
2) podejmowanie działań edukacyjnych wśród pacjentów Międzynarodowego Punktu Szczepień, propagowanie idei szczepień jako formy profilaktyki chorób zakaźnych, udzielanie porad z zakresu medycyny podróży;
3) organizowanie innych form świadczeń zdrowotnych na wypadek klęski żywiołowej, katastrofy, epidemii i innych zdarzeń.

§17. Do zadań pracowników Oddziału Ekonomicznego należy:
1) wykonywanie zadań dysponenta drugiego i trzeciego stopnia środków budżetowych;
2) prowadzenie rachunkowości na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.);
3) naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
4) prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych;
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych pod względem rachunkowym;
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich rozliczanie;
7) sporządzanie raportów imiennych i deklaracji do ZUS;
8) rozliczanie i sporządzanie dokumentacji podatkowej;
9) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i członków ich rodzin;
10) aktualizowanie planów finansowych Wojewódzkiej Stacji i Powiatowych Stacji oraz sporządzanie decyzji w tym zakresie;
11) prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wynikających z realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
12) sporządzanie zbiorczych sprawozdań oraz analiz z wykonania wydatków i dochodów budżetowych Wojewódzkiej Stacji i Powiatowych Stacji;
13) sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji i Powiatowych Stacji;
14) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
15) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
16) windykacja należności;
17) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
18) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej w obowiązujących przepisach prawnych;
19) obsługa programu ZUS - płatnik;
20) prowadzenie kartotek wynagrodzeń i zasiłków;
21) obsługa informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR;
22) obsługa aplikacji klient jpk.

§18. Do zadań pracowników Oddziału Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki należy:
1) organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej i technicznej Wojewódzkiej Stacji;
2) zapewnienie bezpieczeństwa technicznego budynków;
3) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji urządzeń i sprzętu;
4) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów w tym zakresie;
5) prowadzenie gospodarki magazynowej preparatów szczepionkowych;
6) zapewnienie czystości i porządku w budynkach;
7) prowadzenie Punktu Obsługi Klienta i Monitoringu Obiektu w systemie całodobowym celem właściwej obsługi interesantów Wojewódzkiej Stacji;
8) prowadzenie archiwum zakładowego;
9) przeprowadzanie i organizowanie zamówień publicznych;
10) organizowanie wyjazdów samochodów służbowych na kontrole i pobory prób w ramach realizacji zadań merytorycznych komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji;
11) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia);
12) prowadzenie Kancelarii i Składu Chronologicznego Wojewódzkiej Stacji

§19. Do zadań pracowników Oddziału Obsługi Prawnej należy:
1) udzielanie porad, konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Wojewódzkiej Stacji;
2) interpretacja przepisów na potrzeby Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Wojewódzkiej Stacji;
3) opiniowanie pod względem formalnoprawnym decyzji, postanowień i umów cywilnoprawnych;
4) uzgadnianie projektów aktów wewnętrznych Wojewódzkiej Stacji pod względem formalnoprawnym;
5) wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej i organami władzy państwowej;
6) prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej rejestru zarządzeń oraz rejestru poleceń służbowych;
7) przygotowywanie upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych, upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz przepustek uprawniających do wstępu na teren zakładów karnych i zakładów dla nieletnich.

§20. Do zadań pracowników Oddziału Organizacji i Kadr należy:
1) sporządzanie na podstawie informacji przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych:
  a) wytycznych do planowania i działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego,
  b) planu zasadniczych zadań Wojewódzkiej Stacji, w tym planu kontroli Powiatowych Stacji oraz sprawozdań z ich realizacji,
  c) protokołów z kontroli kompleksowych i rekontroli przeprowadzanych w Powiatowych Stacjach przez pracowników Wojewódzkiej Stacji,
  d) zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzanych kontroli kompleksowych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji,
  e) nieprawidłowości stwierdzonych w działalności Powiatowych Inspektorów Sanitarnych;
2) przygotowywanie dokumentacji Wojewódzkiej Stacji do rejestru (i zmian w rejestrze) podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
3) opracowywanie projektu statutu i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji oraz ich zmian;
4) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;
5) w zakresie statystyki i analiz:
  a) sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz,
  b) weryfikowanie i opracowywanie danych statystycznych otrzymanych z komórek merytorycznych,
  c) sporządzanie zbiorczych analiz i ocen statystycznych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
6) koordynowanie czynności służących udzieleniu informacji publicznej, udostępnianiu w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
7) prowadzenie spraw pracowniczych, w szczególności:
  a) sporządzanie dokumentacji dotyczącej zawierania i rozwiązywania umów o pracę, wynagradzania, zmiany stanowiska pracy, a także wyróżniania, nagradzania i karania pracowników,
  b) prowadzenie akt osobowych,
  c) wypisywanie legitymacji służbowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, nagród jubileuszowych,
  d) załatwianie spraw związanych z kierowaniem pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie,
  e) przygotowywanie dla pracowników wniosków o świadczenie rehabilitacyjne;
8) prowadzenie ewidencji:
  a) pracowników,
  b) legitymacji służbowych,
  c) poleceń wyjazdów służbowych (delegacji),
  d) czasu pracy i pracy w godzinach nadliczbowych w oparciu o indywidualne kartoteki pracowników;
9) kontrola dyscypliny pracy;
10) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących zatrudnienia;
11) prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących szkoleń.

§21. Do zadań pracowników Oddziału Informatyki należy:
1) zapewnienie ciągłości działania i opracowywanie planów awaryjnych sieci i systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Wojewódzkiej Stacji;
2) nadzór nad kontami poczty elektronicznej;
3) nadzór nad zainstalowanym oprogramowaniem;
4) wsparcie techniczne przy obsłudze stron internetowych;
5) wsparcie techniczne przy obsłudze monitoringu wizyjnego;
6) wsparcie techniczne przy obsłudze systemu alarmowego;
7) wsparcie techniczne telefonii stacjonarnej;
8) monitorowanie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych;
9) tworzenie i zarządzanie polityką kopii zapasowych;
10) obsługa wewnętrznej strony intranet;
11) tworzenie, wdrażanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa systemów informatycznych;
12) przeprowadzanie przeglądów, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego;
13) wsparcie informatyczne dla pracowników;
14) nadzór i dbałość o zachowanie poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
15) opracowywanie propozycji zmian oraz wniosków w zakresie modernizacji i rozbudowy podnoszących wydajność i funkcjonalność elementów infrastruktury informatycznej.

§22. Do zadań Głównego Księgowego należy:
1) organizacyjny i merytoryczny nadzór oraz kontrola nad prowadzeniem rachunkowości Wojewódzkiej Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) akceptacja pod względem finansowym umów zawieranych przez Wojewódzką Stację;
6) sporządzanie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości Wojewódzkiej Stacji;
7) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych Wojewódzkiej Stacji oraz nadzorowanie zbiorczych sprawozdań Powiatowych Stacji przekazywanych do dysponenta wyższego stopnia oraz ich zatwierdzanie.

§23. Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:
1) przeprowadzanie zapewniających zadań audytowych w celu wspierania Dyrektora Wojewódzkiej Stacji w realizacji celów i zadań Wojewódzkiej Stacji poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;
2) przeprowadzanie czynności doradczych w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji;
3) monitorowanie zaleceń i przeprowadzenie czynności sprawdzających;
4) planowanie audytu wewnętrznego i przygotowywanie sprawozdań rocznych dla Dyrektora Wojewódzkiej Stacji;
5) przygotowywanie informacji z działalności audytu wewnętrznego dla Ministra Finansów;
6) realizowanie programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego;
7) opracowywanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych audytu wewnętrznego;
8) przestrzeganie międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

§24. Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Systemu Jakości należy:
1) utrzymanie odpowiedniego i aktualnego systemu zarządzania: w Dziale Laboratoryjnym opartego na PN-EN ISO/IEC 17025, w Dziale Nadzoru Sanitarnego i Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej opartego na PN-EN ISO/IEC 17020;
2) nadzór nad realizacją Polityki Jakości;
3) doskonalenie systemu zarządzania jakością;
4) utrzymanie integralności systemu zarządzania jakością podczas planowania i wdrażania zmian w dokumentacji;
5) zarządzanie dokumentami systemu zarządzania jakością;
6) zarządzanie auditami wewnętrznymi i koordynowanie działań związanych z auditami zewnętrznymi;
7) nadzorowanie działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących dotyczących systemu zarządzania jakością;
8) przygotowywanie i uczestniczenie w przeglądach zarządzania, sporządzanie i rozpowszechnianie zapisów oraz ocena realizacji ustaleń;
9) planowanie, organizowanie i dokumentowanie szkoleń dotyczących systemu zarządzania jakością;
10) organizowanie szkoleń i konsultacji dotyczących systemu zarządzania jakością dla Powiatowych Stacji;
11) przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Powiatowych Stacjach;
12) uczestniczenie w pracy Zespołu ds. Wdrożenia i Funkcjonowania Kontroli Zarządczej i Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem.

§25. Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej należy:
1) koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem;
2) badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;
3) ocena przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
4) przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
5) współuczestnictwo w monitorowaniu kontroli zarządczej, w tym także w ramach pracy Zespołu ds. Wdrożenia i Funkcjonowania Kontroli Zarządczej oraz ocena skuteczności jej systemów zgodnie ze standardami w sektorze finansów publicznych;
6) przeprowadzanie czynności kontrolnych w Wojewódzkiej Stacji i Powiatowych Stacjach w zakresie zgodności stanu faktycznego ze stanem wymaganym gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, dokonywania wydatków publicznych i zaciągania zobowiązań ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych, wiarygodności sprawozdań budżetowych, efektywności wykorzystania zasobów jednostki;
7) przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości;
8) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych w toku kontroli sprawdzających;
9) przygotowywanie projektów planów i programów przeprowadzanych kontroli;
10) opracowywanie dokumentacji z dokonanych czynności związanych z przeprowadzonymi kontrolami;
11) sporządzanie sprawozdań i podsumowań z wykonania planu kontroli;
12) składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Stacji.

§26. Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji lub nowych inwestycji, jak również w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części i urządzeń produkcyjnych;
4) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
5) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
6) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu i kontroli realizacji wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów i wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
7) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
8) współpraca w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników oraz współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, a także z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;
9) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;
10) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

§27. Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego należy:
1) wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej z zakresu:
  a) przygotowania do realizacji zadań obronnych,
  b) przygotowania do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
  c) realizacji zadań po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP,
  d) ochrony ludności;
2) planowanie, organizowanie i dokumentowanie szkoleń z zakresu: zadań obronnych, reagowania w sytuacjach kryzysowych i ochrony ludności, w tym:
  a) szkolenie kadry kierowniczej,
  b) szkolenie pracowników Wojewódzkiej Stacji wchodzących w skład poszczególnych elementów obronnych jak SD, GSK, PK HNS,
  c) szkolenie pozostałych pracowników Wojewódzkiej Stacji w zakresie swojej działalności;
3) prowadzenie czynności związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i konserwacją sprzętu będącego na wyposażeniu Wojewódzkiej Stacji w zakresie swojej działalności;
4) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi instytucjami na terenie województwa śląskiego w sprawach dotyczących zadań obronnych, działania w sytuacjach kryzysowych i ochrony ludności;
5) prowadzenie i zapewnienie ochrony fizycznej zbiorczej teczki aktowej prowadzonej w Wojewódzkiej Stacji dla spraw realizowanych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji zawierających materiały niejawne o klauzuli „zastrzeżone”.

§28. Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu należy:
1) obsługa pracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - Dyrektora Wojewódzkiej Stacji oraz Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji;
2) organizowanie spotkań interesantów z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym - Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji oraz z Zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiej Stacji;
3) prowadzenie technicznej obsługi sekretariatu, w tym odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych oraz odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej, przechowywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z sekretariatu;
4) organizowanie narad z Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi oraz z kierownikami komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji;
5) prowadzenie rejestru skarg, wniosków oraz petycji oraz sporządzanie corocznego sprawozdania dotyczącego skarg, wniosków oraz petycji;
6) prowadzenie dzienników ewidencyjnych i ewidencjonowanie w nich materiałów o klauzuli „zastrzeżone” przetwarzanych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji;
7) zastępowanie innych współpracowników na polecenie bezpośredniego przełożonego.

 

Rozdział 5

Wysokość opłat

 

§29. 1. Wojewódzka Stacja pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz udzielane świadczenia zdrowotne.
2. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji.
3. Wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz świadczone usługi określa zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji w cenniku usług ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§30. Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.

§31. 1. Traci moc Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego w dniu 22 grudnia 2017 r.
2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.

 

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-07-03 08:02:01 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2023-07-03 08:02:00 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-07-03 08:01:54 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2023-07-03 08:01:49 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2023-07-03 08:01:47 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-07-03 08:01:38 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2023-07-03 08:01:37 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2023-07-03 08:01:30 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2023-07-03 08:01:22 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2023-07-03 08:01:14 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2023-07-03 07:47:31 Krzysztof Borek

Edycja

2023-07-03 07:46:57 Krzysztof Borek

Edycja

2023-07-03 07:40:14 Krzysztof Borek

Edycja

2023-07-03 07:36:17 Krzysztof Borek

Edycja

2023-07-03 07:34:04 Krzysztof Borek

Edycja

2023-07-03 07:27:19 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 14:19:51 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 12:33:57 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 12:30:28 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 12:27:16 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 12:24:31 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 12:21:46 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 12:17:58 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 12:14:36 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 12:10:24 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 12:06:17 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 11:48:40 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 11:29:51 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 11:24:19 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 11:14:23 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 11:06:13 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 11:02:54 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 10:37:46 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 07:55:11 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 07:50:47 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 07:49:36 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 07:47:51 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 07:45:31 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 07:41:08 Krzysztof Borek

Edycja

2023-06-30 07:36:51 Krzysztof Borek

Edycja

2020-07-21 13:23:38 Krzysztof Borek

Edycja

2020-07-20 14:53:30 Krzysztof Borek

Edycja

2020-07-20 14:43:17 Krzysztof Borek

Edycja

2020-07-20 14:12:30 Krzysztof Borek

Edycja

2018-02-09 08:36:51 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-09 08:36:49 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-02-09 08:36:43 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-02-09 08:36:37 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-09 08:36:36 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-02-09 08:36:29 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-02-09 08:36:21 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-09 08:36:15 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-02-09 08:36:00 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-01-26 14:29:07 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-01-26 14:27:17 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 14:11:37 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 14:01:20 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 12:50:37 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 10:19:43 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 10:10:15 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 10:10:05 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 09:59:58 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 09:43:56 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 08:41:56 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 08:34:07 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 08:12:07 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 08:00:57 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 07:48:21 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 14:22:43 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 14:20:29 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 14:14:38 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 13:59:03 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 13:30:42 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 13:27:18 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 12:28:08 Krzysztof Borek

Edycja

2017-05-18 08:28:47 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 08:28:46 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:28:46 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:28:25 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 08:28:24 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:28:24 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:27:57 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 08:27:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:27:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:27:19 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 08:27:18 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:27:18 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2016-01-28 13:16:33 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 13:05:23 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 12:39:45 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 12:05:12 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 11:10:21 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 10:50:49 Krzysztof Borek

Edycja

2014-06-30 14:05:27 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 10:49:52 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 10:35:53 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 10:34:41 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 09:54:14 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 09:50:02 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 09:08:15 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 08:41:00 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 08:37:33 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-28 11:57:44 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-28 11:52:29 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-27 12:49:58 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-27 12:41:11 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-27 12:38:23 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-27 12:37:02 Krzysztof Borek

Edycja

2012-02-15 09:46:50 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2012-02-15 09:46:38 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2012-02-15 09:46:24 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2012-02-15 09:45:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2012-02-15 09:45:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2012-01-16 16:22:13 Krzysztof Borek

Edycja

2012-01-16 16:15:07 Krzysztof Borek

Edycja

2012-01-16 15:56:44 Krzysztof Borek

Edycja

2012-01-10 20:30:36 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-14 09:58:52 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-14 09:57:54 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

28379

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2010-01-14 09:57:54

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2010-01-14 09:57:54

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek