Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Katowicach

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach, zwany dalej „Regulaminem”, określa jej szczegółową organizację wewnętrzną, a w szczególności:

1) zasady kierowania,

2) strukturę organizacyjną,

3) zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1. Wojewódzkim Inspektorze Sanitarnym – należy przez to rozumieć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

2. Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – należy przez to rozumieć Zastępcę Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

3.  Wojewódzkiej Stacji – należy przez to rozumieć Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach;

4. Śląskiej Wojewódzkiej Stacji – należy przez to rozumieć Śląską Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach jako zakład leczniczy Wojewódzkiej Stacji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności     leczniczej;

5. powiatowych inspektorach sanitarnych – należy przez to rozumieć Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych działających na terenie województwa śląskiego;

6. ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261).

  

Rozdział 2

 

Zasady kierowania

 

§ 3.1. Wojewódzka Stacja jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji.

2. Wojewódzki Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Wojewódzkiej Stacji w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania przy pomocy: Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

4. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zastępuje go Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który przejmuje zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w pełnym zakresie.

5. W przypadku nieobecności zarówno Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jak i jego Zastępcy, zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonuje upoważniony pracownik Wojewódzkiej Stacji, w zakresie określonym w upoważnieniu.

6. Wojewódzka Stacja realizuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności leczniczej, pod nazwą „Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna”.

7. Wojewódzka Stacja może prowadzić działalność wykraczającą poza działalność podstawową polegającą na świadczeniu usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz profilaktyki, a rodzaj usług i wysokość opłat pobieranych z tego tytułu określa zarządzenie Dyrektora.

 

§ 4. Do zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego należy:

1. Określanie kierunków działania oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Wojewódzką Stację, określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w przepisach odrębnych.

2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.

3. Pełnienie w stosunku do pracowników Wojewódzkiej Stacji funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

4. Kształtowanie przez doskonalenie i realizacja polityki jakości.

5. Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień, a także innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji.

6. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.

7. Udzielanie pracownikom Wojewódzkiej Stacji upoważnień do:

- wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz do podpisywania korespondencji  w ustalonym zakresie.

- wykonywania czynności kontrolnych i do nakładania mandatów karnych.

8. Udzielanie pracownikom Wojewódzkiej Stacji pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych.

9. Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych.

10. Ustalanie ogólnych kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiatowym oraz planów zasadniczych przedsięwzięć powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

11. Sprawowanie nadzoru nad sporządzeniem planu zasadniczych przedsięwzięć Wojewódzkiej Stacji oraz sprawozdania z jego realizacji.

12. Kształtowanie i realizacja polityki kadrowej z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych.

13. Zawieranie porozumień z innymi organami administracji publicznej.

14. Zawieranie umów cywilno-prawnych.

15. Dysponowanie środkami budżetowymi.

16. Kierowanie realizacją zadań obronnych.

17. Sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych.

18. Sprawowanie funkcji administratora danych dla zbiorów przetwarzanych w Wojewódzkiej Stacji.

19. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

§ 5. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest jednocześnie Z-cą Dyrektora Wojewódzkiej Stacji nadzoruje zadania realizowane przez Dział Nadzoru Sanitarnego. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego określa zakres czynności, ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 6. Pracą komórek organizacyjnych - działów, oddziałów, sekcji i pracowni - kierują kierownicy, do zadań których należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych;

2) wstępne akceptowanie sposobu załatwienia sprawy, w szczególności projektów rozstrzygnięć oraz innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3) identyfikacja potrzeb szkoleniowych w podległych komórkach organizacyjnych i sporządzanie propozycji do planów szkoleń;

4) wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawach pracowników zatrudnionych w podległych komórkach organizacyjnych dotyczących;

     a) nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy,

     b) awansowania, wyróżniania, karania,

     c) szkolenia i wyjazdów służbowych,

     d) udzielania urlopów;

5) sporządzanie projektów zakresów czynności dla podległych pracowników;

6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

7) opracowywanie planów zasadniczych przedsięwzięć oraz sprawozdań z działalności kierowanej komórki organizacyjnej;

8) współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w realizacji zadań w sprawach wymagających kompleksowego rozwiązania;

9) przeprowadzanie kontroli w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych;

10) nadzór nad prowadzeniem kontroli w obiektach w ramach sprawowania zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego ;

11) realizowanie ustanowionej przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego polityki jakości i jej celów;

12) uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i wykonywaniu zadań obronnych, przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a realizowanych przez Wojewódzką Stację.

 
 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna

 

§ 7.1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

7.1.1. Dział Nadzoru Sanitarnego, w tym:

     1) Oddział Epidemiologii,

     2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

     3) Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska,

     4) Oddział Bezpieczeństwa Wody,

     5) Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi,

     6) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,

     7) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

     8) Oddział Higieny Radiacyjnej,

7.1.2. Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej.

7.1.3. Dział Laboratoryjny, w tym:

     1) Oddział Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń w tym:

          - Interdyscyplinarna Pracownia Diagnostyki Molekularnej,

     2) Oddział Badań Żywności i Przedmiotów Użytku, w tym:

          - Pracownia Mikrobiologii Żywności i Kosmetyków,

          - Pracownia Badań Fizykochemicznych Żywności,

          - Pracownia Badań Przedmiotów Użytku,

     3) Oddział Badań Środowiskowych, w tym:

          - Pracownia Badań i Pomiarów na Stanowiskach Pracy,

          - Pracownia Badań Fizykochemicznych Wody,

          - Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody,

     4) Oddział Badań Higieny Radiacyjnej,

     5) Oddział Analiz Instrumentalnych, w tym:

          - Pracownia Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej,

          - Pracownia Chromatografii Gazowej,

          - Pracownia Chromatografii Cieczowej,

     6) Pracownia Przygotowania Pożywek.

7.1.4. Oddział Organizacji i Kadr w tym:

          - Sekcja Kadr i Szkoleń,

          - Sekcja Organizacji i Kontroli.

7.1.5. Oddział Ekonomiczny, w tym:

          - Sekcja Księgowości,

          - Sekcja Rachuby,

          - Stanowisko Pracy do Spraw Planowania i Sprawozdawczości,

          - Kasa.

7.1.6. Oddział Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki, w tym:

          - Sekcja Administracyjno-Techniczna i Archiwum,

          - Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

          - Punkt Obsługi Klienta i Monitoringu Obiektu

          - Stanowiska ds. obsługi Kancelarii i Składu Chronologicznego.

7.1.7. Międzynarodowy Punkt Szczepień.

7.1.8. Oddział do Spraw Obsługi Prawnej.

7.1.9. Samodzielne Stanowiska Pracy:

          - Głównego Księgowego,

          - Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości,

          - Specjalisty do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej,

          - Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych,

          - Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

          - do Spraw Obsługi Sekretariatu.

7.1.10. Sekcja Informatyki

7.2. W skład Śląskiej Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

     1) Dział Laboratoryjny,

     2) Dział Nadzoru Sanitarnego,

     3) Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej,

     4) Międzynarodowy Punkt Szczepień.

7.3. Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.4. Schemat struktury organizacyjnej Śląskiej Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.5. Wykaz symboli komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Rozdział 4

Zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

 

§ 8.

1. Do zadań wspólnych pracowników Działu Nadzoru Sanitarnego należy:

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

2) wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a innymi inspekcjami i służbami;

3) ustalanie ogólnych kierunków działań państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych oraz opracowywanie wytycznych dotyczących realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie;

4) planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

5) zbieranie, opracowywanie i analizowanie materiałów zawierających wyniki badań i kontroli;

6) sporządzanie decyzji, ocen, opinii, wystąpień i informacji;

7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie realizacji zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;

8) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków i petycji;

9) monitorowanie zmian obowiązującego prawa;

10) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków i zaleceń wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Wojewody Śląskiego;

11) współdziałanie w realizowaniu zadań będących przedmiotem działalności WSSE;

12) realizowanie polityki jakości i doskonalenie systemu zarządzania;

13) opracowywanie danych do oceny stanu higieniczno-sanitarnego województwa.

2. Do zadań szczegółowych komórek organizacyjnych Działu Nadzoru Sanitarnego należą:

2.1. W zakresie epidemiologii:

1) prowadzenie nadzoru w zakresie występowania zakażeń, chorób zakaźnych, chorób pasożytniczych oraz zatruć pokarmowych, a także prowadzenie czynności przeciwepidemicznych;

2) prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki epidemiologicznej, a także weryfikacja danych dotyczących zatruć, zachorowań na choroby zakaźne, choroby pasożytnicze oraz zgonów z powodu chorób zakaźnych;

3) nadzór nad przeprowadzaniem dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zachorowań;

4) monitorowanie, analiza i ocena sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa śląskiego w zakresie zachorowań na choroby zakaźne, stanu sanitarno- higienicznego placówek leczniczych oraz stanu zaszczepienia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;

5) udział w działaniach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, w tym aktualizacja „Wojewódzkiego planu działań na wypadek wystąpienia epidemii' oraz organizowanie działań zmierzających do wykrywania, likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczania ognisk chorób zakaźnych;

6) prowadzenie nadzoru nad placówkami lecznictwa, rozpatrywanie wniosków wraz z prowadzeniem postępowania administracyjnego (I i II instancja) w zakresie:

- opracowania, oceny stopnia wdrożenia i realizacji procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym,

- prawidłowości działań Komitetów i Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, w tym współpracy w zakresie występujących zakażeń/ognisk zakażeń szpitalnych,

- sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji,

- sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,

7) nadzór nad prawidłową realizacją Programu Szczepień Ochronnych w województwie śląskim oraz gospodarka preparatami szczepionkowymi;

8) prowadzenie rejestrów zachorowań na wybrane choroby zakaźne oraz rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych;

9) poradnictwo w zakresie obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych dla osób podróżujących;

10) ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego w zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych;

11) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej oraz promocyjnej w zakresie epidemiologii chorób zakaźnych w tym: realizacja programów profilaktycznych;

12) współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie, organami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwową Inspekcją Pracy, i innymi jednostkami w celu prowadzenia działań mających na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym;

13) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych, a przede wszystkim aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

2.2. W zakresie higieny żywności i żywienia i przedmiotów użytku:

1) koordynowanie działań powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. śląskiego, prowadzonej w oparciu o postanowienia art. 4.1 pkt 3,3a i 4 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ;

2) sprawowanie, na podstawie art. 12 ust. 1a pkt 1 powołanej wyżej ustawy, I- instancyjnego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w podmiotach, dla których organem założycielskim, prowadzącym lub dominującym jest powiat;

3) koordynacja działań w ramach systemu RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach) na szczeblu wojewódzkim oraz współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

4) udział we wspólnotowym systemie RAPEX (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych);

5) tworzenie „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS' i nadzór nad jego realizacją;

6) wymierzanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 104.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.);

7) współpraca z innymi jednostkami inspekcyjnymi w ramach zawartych porozumień;

8) opracowywanie sprawozdań statystycznych.

2.3. W zakresie higieny komunalnej i środowiska:

1) koordynowanie działań powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz środkami transportu;

2) zbieranie i opracowywanie informacji oraz sporządzanie analiz i ocen na podstawie informacji przekazanych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz załatwianie innych spraw związanych z realizacją zadań;

4) prowadzenie nadzoru bieżącego nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, środkami transportu, pomiotami leczniczymi, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym;

5) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

6) współpraca i prowadzenie z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji działań i przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarne.

2.4. W zakresie bezpieczeństwa wody:

1) prowadzenie i nadzorowanie baz danych dotyczących: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ujmowanych wód powierzchniowych oraz wód wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji (monitoring sanitarnej jakości wody);

2) koordynowanie działań powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie nadzoru nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, urządzeniami wodociągowymi, wodami przeznaczonymi do kąpieli i rekreacji (kąpieliska i baseny kąpielowe), ujęciami wód podziemnych i powierzchniowych;

3) koordynowanie i realizacja monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód powierzchniowych ujmowanych do celów wodociągowych oraz wody przeznaczonej do kąpieli, w oparciu o aktualne przepisy.

4) koordynowanie kontroli urządzeń służących zaopatrzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;

5) kontynuacja prac nad systemem informatycznym wspomagającym „Monitoring Jakości Sanitarnej Wody';

6) kontynuacja prac nad geobazą, jako elementem geograficznego systemu informacyjnego.

7) rozwój portalu internetowego dedykowanego higienie wody www.higienawody.wsse.katowice.pl

2.5. W zakresiehigieny pracy i nadzoru nad środkami zastępczymi:

1) koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy w środowisku pracy,

2) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:

- wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin oraz stosowania w działalności zawodowej;

- wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2, 3;

- wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;

- szkodliwych   czynników   biologicznych   występujących   w   środowisku   pracy,

- substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;

3) koordynowanie działań „Sieci chemikalia' na terenie województwa śląskiego;

4) współpraca z przedstawicielami organów administracji rządowej, instytutami naukowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką środków zastępczych, w tym organizacjami pozarządowymi;

5) prowadzenie sprawozdawczości oraz analiza danych dotyczących środków zastępczych, monitorowanie pojawiania się nowych rodzajów produktów, skutków wywołanych ich użyciem, miejsc występowania;

6) rozpatrywanie   wniosków   zakładów   pracy   dotyczących   uzyskania   zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na pracę w pomieszczeniach stałej pracy:

- przy oświetleniu wyłącznie elektrycznym;

- o zaniżonej wysokości;

- usytuowanych poniżej otaczającego terenu;

7) zbieranie i weryfikacja informacji przesyłanych przez zakłady pracy, w których występują substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym z województwa śląskiego oraz przekazywanie ich do Centralnego Rejestru Danych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi;

8) zbieranie i weryfikacja informacji przesyłanych przez zakłady pracy dotyczących zamierzonego użycia szkodliwych czynników biologicznych grupy zagrożenia 2-4 w celach naukowo-badawczych i przemysłowych oraz przekazywanie ich do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;

9) prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego chorób zawodowych;

10) prowadzenie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy.

2.6. W zakresie higieny dzieci i młodzieży:

1) realizowanie zadań, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

2) koordynacja działalności powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:

- warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku dzieci i młodzieży w: żłobkach, placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych, placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,

- utrzymania należytego stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów i higieny pomieszczeń,

- higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych,

- przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,

- przechowywania i stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,

- wymagań w stosunku do sprzętu i mebli przeznaczonych do używania przez dzieci i młodzież;

3) sporządzanie analiz i ocen działalności na podstawie informacji uzyskanych z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;

4) monitorowanie pracy pionu higieny dzieci i młodzieży w województwie zgodnie z systemem jakości.

2.7. W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pionem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;

2) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

3) opiniowanie projektów polityk, strategii, planów i programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

4) opiniowanie dokumentów sporządzanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.;

5) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

6) wydawanie opinii i zgód uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym, wymaganych przepisami szczególnymi;

7) uczestniczenie w kontrolach w trakcie realizacji obiektów budowlanych oraz w dopuszczaniu do użytku tych obiektów;

8) uzgadnianie utworzenia strefy przemysłowej;

9) wyrażanie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

10) zajmowanie stanowiska odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lotniska, wymagane przy ubieganiu się o zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska;

11) wydawanie opinii o dopuszczeniu statków do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych, wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie świadectwa zdolności żeglugowej;

12) sprawowanie nadzoru i ocena działalności rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych.

2.8. W zakresie higieny radiacyjnej :

1) wydawanie zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych;

2) wydawanie zezwoleń na uruchomienie pracowni stosujących aparaty rentgenowskie;

3) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej pomieszczeń, w których planuje się instalację aparatów rentgenowskich;

4) wydawanie opinii oraz zgody dla jednostek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

5) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku przekroczenia dawki indywidualnej ustalonego limitu u pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;

6) prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych stosujących źródła promieniowania jonizującego i niejonizującego w zakresie ochrony personelu i pacjenta;

7) opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

§ 9. Do zadań pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej należy:

1) rozpoznawanie, określanie problemów zdrowotnych ludności poprzez ocenę sytuacji epidemiologicznej, demograficznej i społecznej;

2) planowanie działalności w zakresie promocji zdrowia oraz działań profilaktycznych na podstawie Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej i potrzeb środowiska;

3) inicjowanie, koordynowanie, realizacja i monitorowanie działalności w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;

4) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością edukacyjno-informacyjną w ramach interwencji programowych i nieprogramowych, w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych poprzez ich kontrolowanie;

5) udzielanie pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym w obszarach działalności w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;

6) organizowanie i prowadzenie szkoleń, narad, konferencji w zakresie realizowanych programów, akcji, kampanii prozdrowotnych, podejmowanych na terenie województwa śląskiego;          

7) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz Oddziałami Nadzoru Sanitarnego w Wojewódzkiej Stacji w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki oraz monitorowania przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia;

8) przygotowywanie, dystrybucja materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do realizacji interwencji programowych i nieprogramowych oraz udzielanie instruktażu merytoryczno-metodycznego;

9) sporządzanie sprawozdań z działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;

10) prowadzenie i dokumentowanie działalności w zakresie promocji zdrowia i komunikacji społecznej zgodnie z procedurami systemu zarządzania;

11) kreowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Inspekcji Sanitarnej wśród społeczeństwa oraz dbałość o dobrą współpracę z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jak również z organizacjami użyteczności publicznej (fundacje, stowarzyszenia itd.);

12) realizacja kampanii informacyjnych w zakresie zdrowia publicznego poprzez organizację konferencji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz udział w projektowaniu plakatów, ulotek, materiałów, druków informacyjnych, promocyjnych;

13) utrzymywanie kontaktów z mediami w celu przekazywania informacji dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiej Stacji;

14) koordynacja kontaktów pomiędzy przedstawicielami mediów, a pracownikami merytorycznymi Wojewódzkiej Stacji (wypowiedzi, artykuły, udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych);

15) utrzymywanie kontaktu z rzecznikiem GIS, Biurem Prasowym Wojewody Śląskiego i osobami upoważnionymi w   powiatowych stacjach woj. śląskiego do kontaktów z mediami;

16) redagowanie biuletynu informacyjnego (newslettera) dot. działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego;

17) bieżąca obsługa strony internetowej Wojewódzkiej Stacji oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook.

 

§ 10. Do zadań pracowników Działu Laboratoryjnego należy:

1) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych niezbędnych do realizowania zadań nadzoru sanitarnego, a w szczególności:

- badanie czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;

- badanie wody;

- badanie żywności, wymazów sanitarnych, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

- badanie w kierunku chorób zakaźnych i zakażeń oraz skuteczności procesu sterylizacji,

- badanie pola i promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy i w środowisku ogólnym;

- badanie skażeń promieniotwórczych żywności i wody;

2) kontrola jakości aparatury rentgenowskiej;

3) udział w akcjach specjalnych związanych z zagrożeniami nadzwyczajnymi;

4) opracowywanie dokumentów systemu zarządzania i działalności technicznej oraz nadzór nad dokumentami, a także realizacja postanowień zawartych w dokumentach systemu zarządzania;

5) nadzór nad działalnością powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie badań laboratoryjnych;

6) kontrola laboratoriów ubiegających się o zatwierdzenie systemu jakości lub o uzyskanie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań;

7) organizowanie narad i szkoleń dla pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;

8) opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności laboratoryjnej.

 

§ 11. Do zadań pracowników Oddziału Organizacji i Kadr należy:

1) sporządzanie na podstawie informacji przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych:

- wytycznych do planowania i działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego;

- planu zasadniczych przedsięwzięć Wojewódzkiej Stacji, w tym planu kontroli powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz sprawozdań z ich realizacji.

- oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa śląskiego;

- protokołów z kontroli i rekontroli przeprowadzonych w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa śląskiego przez pracowników Wojewódzkiej Stacji ;

- zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzanych kontroli przez pracowników Wojewódzkiej Stacji ;

- nieprawidłowości stwierdzonych w działalności Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

2) przygotowywanie dokumentacji Wojewódzkiej Stacji do rejestru (i zmian w rejestrze) podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

3) opracowywanie projektu statutu i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji oraz ich zmian;

4) przeprowadzanie kontroli w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w zakresie spraw organizacyjnych;

5) prowadzenie rejestru upoważnień, pełnomocnictw;

6) w zakresie statystyki i analiz:

- sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz;

- weryfikowanie i opracowywanie danych statystycznych otrzymanych z komórek merytorycznych;

- sporządzanie zbiorczych analiz i ocen statystycznych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

- przetwarzanie informacji i danych niezbędnych do przygotowywania opracowań i analiz na temat sytuacji epidemiologicznej województwa śląskiego;

7) koordynacja czynności służących udzielaniu informacji publicznej, udostępnianiu w celu ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego;     

8) prowadzenie spraw pracowniczych, a w szczególności:

- sporządzanie dokumentacji dotyczącej zawierania i rozwiązywania umów o pracę, wynagradzania, zmiany stanowiska pracy, przejścia pracowników na emeryturę lub rentę, a także wyróżniania, nagradzania i karania pracowników;

- prowadzenie akt osobowych, ewidencji pracowników, urlopów i zwolnień lekarskich;

- wypisywanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych i zaświadczeń o zatrudnieniu;

- załatwianie spraw związanych z kierowaniem pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;

- przygotowanie wniosków dla pracowników o wysokość świadczeń rehabilitacyjnych,

9) prowadzenie ewidencji :

- legitymacji służbowych;

- poleceń wyjazdów służbowych (delegacji);

- czasu pracy i pracy w godzinach nadliczbowych w oparciu o indywidualne kartoteki;

- urlopów wychowawczych i bezpłatnych;  

10) kontrola dyscypliny pracy;

11) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących zatrudnienia;

12) prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących szkoleń;

 

§ 12. Do zadań pracowników Oddziału Ekonomicznego należy:

1) wykonywanie zadań dysponenta drugiego i trzeciego stopnia środków budżetowych;

2) prowadzenie rachunkowości na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342, z późn. zm.);

3) naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

4) prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie dowodów księgowych;

5) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

6) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

7) windykacja należności;

8) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

9) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej w obowiązujących przepisach prawnych;

10) obsługa programu ZUS- płatnik;

11) prowadzenie kartotek wynagrodzeń i zasiłków;

12) obsługa informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR;

13) obsługa klient jpk.

 

§ 13. Do zadań pracowników Oddziału Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki należy:

1) organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej i technicznej Wojewódzkiej Stacji;

2) zapewnienie bezpieczeństwa technicznego budynków;

3) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji urządzeń i sprzętu;

4) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów w tym zakresie;

5) prowadzenie gospodarki magazynowej preparatów szczepionkowych;

6) zapewnienie czystości i porządku w budynkach;

7) prowadzenie Punktu Obsługi Klienta i Monitoringu Obiektu w systemie całodobowym celem właściwej obsługi interesantów Wojewódzkiej Stacji;

8) prowadzenie archiwum zakładowego;

9) przeprowadzanie i organizowanie zamówień publicznych;

10) organizowanie wyjazdów samochodów służbowych na kontrole i pobory prób w ramach realizacji zadań merytorycznych komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji;

11) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia).

 

§ 14. Do zadań pracowników Międzynarodowego Punktu Szczepień należy:

1. szczepienie osób zgłaszających się do Międzynarodowego Punktu Szczepień w celuuzyskania u nich odpowiedniego stopnia immunizacji, w tym:

- weryfikacja kwalifikacji lekarskich do szczepień ochronnych,

- prowadzenie poradnictwa z zakresu szczepień obowiązkowych i zalecanych,

- świadczenie zabiegów pielęgniarskich niezbędnych przed wykonaniem szczepienia oraz wykonywanie szczepień;

- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zdarzeń związanych z wykonywaniem szczepień;

2. podejmowanie działań edukacyjnych wśród pacjentów Międzynarodowego Punktu Szczepień, propagowanie idei szczepień jako formy profilaktyki chorób zakaźnych, udzielanie porad z zakresu medycyny podróży;

3. organizowanie innych form świadczeń zdrowotnych na wypadek klęski żywiołowej, katastrofy, epidemii i innych zdarzeń.

 

§ 15. Do zadań pracowników Oddziału do Spraw Obsługi Prawnej należy:

1) prowadzenieobsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

2) obsługa prawna Wojewódzkiej Stacji w zakresie spraw majątkowych, organizacyjnych i pracowniczych;

3) doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji;

4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym decyzji, postanowień i umów cywilno- prawnych;

5) sporządzanie opinii prawnych;

6) uczestnictwo w negocjowaniu umów;

7) opracowywanie projektów aktów prawnych obowiązujących w Wojewódzkiej Stacji;

8) pełnienie zastępstwa procesowego;

9) prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej rejestru zarządzeń oraz rejestru poleceń służbowych;

10) przygotowywanieupoważnień do wykonywania czynności kontrolnych, upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz przepustek uprawniających do wstępu na teren zakładów karnych i zakładów dla nieletnich.

 

§ 16. Do zadań Głównego Księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiej Stacji;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

§ 17. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Specjalisty do spraw Systemu Jakości należy:

1) utrzymanie odpowiedniego i aktualnego systemu zarządzania: w Dziale Laboratoryjnym opartego na PN-EN ISO/IEC 17025 w Dziale Nadzoru Sanitarnego i Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej opartego na PN-EN ISO/IEC 17020 oraz nadzór nad realizacją polityki jakości;

2) doskonalenie systemu zarządzania;

3) zarządzanie dokumentami systemu zarządzania;

4) zarządzanie normami i piśmiennictwem związanym z systemem zarządzania i ich zatwierdzanie;

5) opracowywanie procedur ogólnych systemu zarządzania i ich rozpowszechnianie;

6) zarządzanie auditami wewnętrznymi, w tym auditami zgodnymi z Rozporządzeniem (WE) Nr 882/2004, przeprowadzanymi w PSSE województwa śląskiego;

7) przygotowanie i uczestniczenie w przeglądach zarządzania, sporządzanie i rozpowszechnianie zapisów oraz ocena realizacji ustaleń z przeglądu zarządzania;

8) planowanie, organizowanie i dokumentowanie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania;

9) planowanie szkoleń zewnętrznych dotyczących systemu zarządzania;

10) uczestniczenie w pracy Zespołu ds. Wdrożenia i Funkcjonowania Kontroli Zarządczej;

11) prowadzenie szkoleń i konsultacji dla powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa śląskiego w zakresie systemu zarządzania;

12) nadzorowanie funkcjonowania systemu zarządzania w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych województwa śląskiego;

13) utrzymywanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w dokumentach systemu zarządzania.

 

§ 18. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Specjalisty do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej należy:

1) badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej), zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką;

2) badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;

3) ocena przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

4) przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;

5) współuczestnictwo w monitorowaniu kontroli zarządczej oraz ocena skuteczności jej systemów zgodnie ze standardami w sektorze finansów publicznych;

6) przeprowadzanie czynności kontrolnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zgodności stanu faktycznego ze stanem wymaganym gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, dokonywania wydatków publicznych i zaciągania zobowiązań ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych, wiarygodności sprawozdań budżetowych, efektywności wykorzystania zasobów jednostki;

7) przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości;

8) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych w toku kontroli sprawdzających;

9) przygotowanie projektów planów i programów przeprowadzanych kontroli;

10) opracowywanie dokumentacji z dokonanych czynności związanych z  przeprowadzonymi kontrolami;

11) sporządzanie sprawozdań i podsumowań z wykonania planu kontroli;

12) czynności doradcze w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Stacji.

 

§ 19. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych należy:

1. wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej z zakresu:

- działania obrony cywilnej,

- przygotowania do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,

- przygotowania do realizacji zadań obronnych;

2. planowanie, organizowanie i dokumentowanie szkoleń z zakresu: obrony cywilnej, zadań obronnych i reagowania w sytuacjach kryzysowych , w tym:

- szkolenie kadry kierowniczej,

- szkolenie zakładowej formacji obrony cywilnej,

- szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności;

3. prowadzenie czynności związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej będącego na wyposażeniu Wojewódzkiej Stacji;

4. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi instytucjami na terenie województwa śląskiego w sprawach dotyczących obrony cywilnej, zadań obronnych i działania w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 20. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Wojewódzkiej Stacji;

2) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi pracowników oraz udział w ustalaniu ich okoliczności i przyczyn;

3) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników oraz współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;

4) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego które wiąże się z wykonywaną pracą;

5) dokonywanie ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażenia na powstawanie chorób zawodowych;

6) przedkładanie Dyrektorowi informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy Wojewódzkiej Stacji oraz o źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń;

7) udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Wojewódzkiej Stacji;

8) współpraca z jednostkami służby zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz współpraca ze społeczną inspekcją pracy a także z zakładowymi organizacjami związkowymi;

9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

10) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

11) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu i zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 21. Do zadań pracowników Sekcji Informatyki należy:

        1) zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Wojewódzkiej Stacji;

        2) nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną, udzielanie informacji publicznej, obsługa poczty elektronicznej;

        3) obsługa techniczna strony internetowej oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

4) przeprowadzanie przeglądów oprogramowania i zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego i okresowa konserwacja sprzętu   komputerowego;

5) współtworzenie projektu sieci komputerowej Wojewódzkiej Stacji;

6) nadzór i dbałość o zachowanie poufności i bezpieczeństwa zasobów informatycznych;

7) zapewnienie skutecznego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych;

8) opracowywanie propozycji zmian oraz wniosków w zakresie modernizacji i rozbudowy oraz zakupów podnoszących wydajność i funkcjonalność wszystkich elementów infrastruktury teleinformatycznej.

 

§ 22. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu należy:

1) obsługa pracy Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Dyrektora Stacji oraz Z-cy Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego-Z-cy Dyrektora Stacji;

2) organizacja spotkań interesantów ze Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym – Dyrektorem Stacji oraz z Z-cą Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego –Z-cą Dyrektora Stacji;

3) prowadzenie technicznej obsługi sekretariatu - odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych oraz odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej i faksów, przechowywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z sekretariatu;

4) organizacja narad z powiatowymi inspektorami sanitarnymi oraz z kierownikami komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji;

5) prowadzenie rejestru skarg, wniosków oraz petycji oraz sporządzanie corocznego sprawozdania dotyczącego skarg, wniosków oraz petycji;

6) prowadzenie dzienników ewidencyjnych i ewidencjonowanie w nich materiałów o klauzuli „zastrzeżone” przetwarzanych przez pracowników Wojewódzkiej Stacji;

7) zastępowanie innych współpracowników na polecenie bezpośredniego przełożonego.

 

 

 

Rozdział 5

Wysokość opłat

 

§ 23. Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologia pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz udzielane świadczenia zdrowotne.

§ 24. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa zarządzenie Dyrektora.

§ 25. Wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz świadczone usługi określona jest w cenniku usług zatwierdzonym przez Dyrektora, ustalonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 26. Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.

 

§ 27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-07-21 13:23:38 Krzysztof Borek

Edycja

2020-07-20 14:53:30 Krzysztof Borek

Edycja

2020-07-20 14:43:17 Krzysztof Borek

Edycja

2020-07-20 14:12:30 Krzysztof Borek

Edycja

2018-02-09 08:36:51 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-09 08:36:49 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-02-09 08:36:43 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-02-09 08:36:37 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-09 08:36:36 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-02-09 08:36:29 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-02-09 08:36:21 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-09 08:36:15 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2018-02-09 08:36:00 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-01-26 14:29:07 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2018-01-26 14:27:17 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 14:11:37 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 14:01:20 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 12:50:37 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 10:19:43 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 10:10:15 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 10:10:05 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 09:59:58 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 09:43:56 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 08:41:56 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 08:34:07 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 08:12:07 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 08:00:57 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-26 07:48:21 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 14:22:43 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 14:20:29 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 14:14:38 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 13:59:03 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 13:30:42 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 13:27:18 Krzysztof Borek

Edycja

2018-01-25 12:28:08 Krzysztof Borek

Edycja

2017-05-18 08:28:47 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 08:28:46 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:28:46 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:28:25 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 08:28:24 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:28:24 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:27:57 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 08:27:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:27:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:27:19 Krzysztof Borek

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 08:27:18 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:27:18 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2016-01-28 13:16:33 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 13:05:23 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 12:39:45 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 12:05:12 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 11:10:21 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 10:50:49 Krzysztof Borek

Edycja

2014-06-30 14:05:27 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 10:49:52 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 10:35:53 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 10:34:41 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 09:54:14 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 09:50:02 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 09:08:15 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 08:41:00 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-18 08:37:33 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-28 11:57:44 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-28 11:52:29 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-27 12:49:58 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-27 12:41:11 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-27 12:38:23 Krzysztof Borek

Edycja

2013-03-27 12:37:02 Krzysztof Borek

Edycja

2012-02-15 09:46:50 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2012-02-15 09:46:38 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2012-02-15 09:46:24 Krzysztof Borek

Usunięcie załącznika

2012-02-15 09:45:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2012-02-15 09:45:56 Krzysztof Borek

Dodanie załącznika

2012-01-16 16:22:13 Krzysztof Borek

Edycja

2012-01-16 16:15:07 Krzysztof Borek

Edycja

2012-01-16 15:56:44 Krzysztof Borek

Edycja

2012-01-10 20:30:36 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-14 09:58:52 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-14 09:57:54 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

25301

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2010-01-14 09:57:54

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2010-01-14 09:57:54

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek