Dane teleadresowe

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Katowicach

ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

e-mail: wsse.katowice@sanepid.gov.pl

skrzynka ePUAP: /WSSEKatowice/SkrytkaESP

TELEFONY

Numery telefonów

Komórka org.

Udzielane informacje

wew.

zew.

100

32 351 23 00

Punkt Obsługi Klienta i Monitoringu Obiektu

 

306

32 351 23 29

NS-HP
w zakresie:
 • wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy;
 • przestrzegania przepisów dotyczących narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy;

 • przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu oraz stosowania  stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin;

 • obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  dotyczących prekursorów kategorii 2 i 3;

 • nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów biobójczych i kosmetycznych;

 • nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;

 • nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej;

 • nadzoru nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych

319

32 351 23 26

NS-HR

 • w sprawie uzyskania zezwoleń na stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych;

 • na temat obowiązujących uwarunkowań prawnych dotyczących źródeł pola-EM w zakresie higieny środowiska i higieny pracy

152

32 351 23 51 

NS-BW

 • o jakości wody przeznaczonej do spożycia;

 • o jakości wody do kąpieli i rekreacji;
 • materiałach i środkach do uzdatniania i dystrybucji wody;

 • o zagrożeniach wynikających ze spożywania lub korzystania z wody o niewłaściwej jakości;
 • o sposobie zgłaszania interwencji i skarg;
 • o urządzeniach wodociągowych i źródłach zaopatrzenia w wodę

321

322

32 351 23 05

32 351 23 06

NS-HK

 • o kompetencjach i trybie postępowania organów PIS z zakresu higieny komunalnej i środowiska (w tym m.in. z zakresu nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi obiektów użyteczności publicznej);

 • na temat wydawania zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków ludzkich (przez PPIS);

 • o sposobie zgłaszania i rozpatrywania interwencji i skarg na działalność PPIS dot. zagrożeń zdrowotnych w zakresie zagadnień higieny komunalnej i środowiska

107

112

32 351 23 10

32 351 23 12

NS-EP

choroby zakaźne

 • dane statystyczne z zakresu publikowanych sprawozdań epidemiologicznych;

 • nadzór nad chorobami zakaźnymi

108

117

32 351 23 13

NS-EP

szczepienia

 • program szczepień ochronnych - założenia i realizacja, szczepienia zalecane, czynna profilaktyka chorób zakaźnych, poradnictwo związane z podróżami, gospodarka preparatami szczepionkowymi, dane z zakresu publikowanych sprawozdań dotyczących szczepień ochronnych

110

32 351 23 14

NS-EP

higiena lecznictwa

 • sterylizacja, dezynfekcja i dezynsekcja;

 • przepisy dotyczące stanu sanitarnego podmiotów leczniczych

300

32 351 23 24

NS-BŻ

 • informacje ogólne z zakresu higieny żywności i żywienia, suplementy diety, RASFF

320

32 351 23 46

NS-BŻ

 • plan poboru prób;

 • interwencje konsumenckie;

 • postępowania administracyjne - kary, odwołania

148

32 351 23 20

NS-NZ

 • informacje dotyczące uzgadniania pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

 • uzgadniania pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych dokumentów sporządzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

 • opiniowania planów remediacji;

 • odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i BHP;

 • uczestnictwa w odbiorach technicznych obiektów budowlanych;

 • rozpatrywanych odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wydanych przez organ I instancji tj. PPIS

145

109

32 351 23 17

32 351 23 11

PZ

 • informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności oświatowo-zdrowotnej;

 • informacje dotyczące realizowanych programów edukacyjnych, kampanii oraz akcji oświatowo-zdrowotnych, kontakt dla mediów

114

32 351 23 16

NS-HD

 • informacje dotyczące warunków do przebywania dzieci i młodzieży w placówkach środowiska dziecięco-młodzieżowego w tym nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży

146

32 351 23 54

SJ

 • informacje dotyczące systemu zarządzania jakością

124

32 351 23 34

DL

sekretariat

 • informacje dotyczące badań wykonywanych w Dziale Laboratoryjnym

205

32 351 23 32

DL-ChZZ

 • informacje dotyczące badań bakteriologicznych, serologicznych,  wirusologicznych, parazytologicznych oraz skuteczności sterylizacji

208

32 351 23 04

DL-K

 • informacje dotyczące badań mikrobiologicznych wody

304

32 351 23 44

32 444 17 01

DL-HR

 • informacje dotyczące pomiarów pól e-m, rtg, promieniowania jonizującego, testów kontroli aparatów rtg
 • informacje dotyczące badań i pomiarów na stanowiskach pracy

214

32 351 23 40

OA

zaopatrzenie

 • informacje dotyczące stanu realizacji zamówień

216

32 351 23 38

OK

 • informacje dotyczące możliwości zatrudnienia

218

32 351 23 45

OA

zamówienia publiczne

 • informacje dotyczące stanu realizacji przetargów

121

32 351 23 42

kasa

 • informacje dotyczące godzin przyjmowania wpłat

400

32 351 23 15

sekretariat ŚPWIS

 • ogólne informacje o zakresie działania i kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Użyte skróty:
NS-HP - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami
NS-HR - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Radiacyjnej
NS-BW - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Bezpieczeństwa Wody
NS-HK - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska
NS-EP - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Epidemiologii
NS-BŻ - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
NS-NZ - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
PZ - Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej
NS-HD - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
SJ - Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
DL - Dział Laboratoryjny
DL-ChZZ - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń
DL-HR - Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Radiacyjnych i Środowiska Pracy
OA - Oddział Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki
OK - Oddział Organizacji i Kadr
ŚPWIS - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-04-16 14:43:26 Krzysztof Borek

Edycja

2024-01-09 08:55:57 Krzysztof Borek

Edycja

2023-11-16 14:34:15 Krzysztof Borek

Edycja

2023-09-13 08:20:39 Krzysztof Borek

Edycja

2023-09-13 08:15:02 Krzysztof Borek

Edycja

2023-07-06 12:54:21 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-20 12:57:55 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2022-07-20 14:37:07 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 14:30:39 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 14:29:37 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 14:28:17 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 14:27:30 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 14:26:02 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 14:16:10 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 14:09:13 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 14:01:38 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 12:45:47 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 10:11:55 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 09:56:46 Krzysztof Borek

Edycja

2022-07-20 09:31:18 Krzysztof Borek

Edycja

2022-06-13 21:03:20 Krzysztof Borek

Edycja

2018-07-05 10:24:48 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2017-08-01 14:25:21 Krzysztof Borek

Edycja

2017-04-20 08:14:33 Krzysztof Borek

Edycja

2017-04-19 08:44:50 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-26 11:57:30 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-11 09:11:46 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-11 09:10:11 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-11 09:09:08 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 09:37:15 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 08:53:59 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-27 14:53:38 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-27 14:43:44 Krzysztof Borek

Edycja

2013-01-15 10:11:45 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:44:47 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:42:13 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:23:54 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:18:36 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:13:54 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 12:12:47 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 11:11:28 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 11:07:53 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 11:05:43 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 11:02:18 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:55:55 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:54:01 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:52:08 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:49:13 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:47:43 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:45:49 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:39:47 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:34:43 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:26:17 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:25:52 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:21:11 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:18:22 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:15:58 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:13:24 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:12:32 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:09:27 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:06:42 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 10:02:31 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:50:24 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:46:56 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:40:29 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:31:07 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:29:12 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:28:17 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:25:19 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-13 09:19:37 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

37667

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2010-01-13 09:19:37

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2010-01-13 09:19:37

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek