Deklaracja dostępności

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.wsse.katowice.pl

Data publikacji: 2003-06-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-209

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Agnieszka Wojtasiak, Wojtasiak.Agnieszka@sanepid.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 351 23 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice

Do głównego wejścia budynku prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Wejście do Stacji zabezpieczone jest drzwiami z kodem, które posiadają także funkcję dzwonka, pozwalającego wezwać pracownika Punktu Obsługi Klienta i Monitoringu Stacji. Punkt Obsługi Klienta i Monitoringu Stacji znajduje się naprzeciwko wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku znajduje się winda, jednak na razie nie jest ona przystosowana do obsługi klienta.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku B w podwórzu.

Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu wejścia głównego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Stacji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Tłumacz języka migowego dostępny po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020