Zamówienie w trybie z wolnej ręki: dostawa podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego - wzorce masy.

Katowice: Dostawa i transport podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego

-wzorce masy. Numer ogłoszenia: 181353 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
 2. Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa i transport podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego -wzorce masy..
 2. Dostawy.
 3. Dostawa i transport podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego -wzorce masy..
 4. 38.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

 1. Zamówienie z wolnej ręki
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

 1. 23.11.2015.
 2. 1.
 3. 0.
 4. (bez VAT): 1304,00 PLN.
 • Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, woj. mazowieckie.
 • Cena wybranej oferty: 1304,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1304,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1304,00
 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wybór trybu z wolnej ręki (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 PZP a zatem: w proponowanych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na przedmiot, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-09-22 09:37:38 Celina Zabdyr

Edycja

2015-12-09 14:15:48 Monika Wieczorek

Edycja

2015-12-09 14:13:59 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2589

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2015-12-09 14:13:59

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2015-12-09 14:13:59

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek