Przetarg nieograniczony na dostawę i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epudemiologicznej w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wsse.katowice.pl

Katowice: Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39
Numer ogłoszenia: 45727 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do siedziby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39 - 41 pakietów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.70.00-7, 33.19.25.00-7, 33.14.14.20-0, 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 38.41.00.00-2, 18.14.20.00-6, 18.14.30.00-3, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 172.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4)

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4)

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4)

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

    inne dokumenty

    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Certyfikaty, specyfikacje jakościowe z danymi technicznymi, świadectwa wzorcowania lub instrukcje postępowania dla oferowanych produktów w wersji elektronicznej lub papierowej należy dołączyć do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 90
    2 - termin dostawy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: a. przedmiotu zamówienia lub stawek podatku VAT, b. wycofania towaru zaoferowanego w ofercie przez producenta z rynku lub pojawienie się produktu o parametrach lepszych lub zastąpienie produktu nowszym a produkt zaoferowany zamiennie musi posiadać parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę, c. wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia. itp.),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach (WSSE) 40- 074 Katowice, ul. Raciborska 39.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach (WSSE) 40- 074 Katowice, ul. Raciborska 39.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:18:17 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:18:14 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:18:12 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:18:10 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:18:08 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:18:06 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:18:03 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:18:01 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:17:58 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2015-06-19 12:27:23 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-19 12:27:23 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-03 09:26:54 Monika Wieczorek

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-03 09:26:10 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-03 09:26:10 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-05-19 07:59:01 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-05-19 07:59:01 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-05-13 12:17:36 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-05-13 12:17:36 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-13 13:00:11 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-13 13:00:11 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-07 13:42:07 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-07 13:42:07 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-07 10:47:26 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-07 10:47:26 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-01 13:44:13 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-01 13:44:13 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-01 13:43:38 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-01 13:43:38 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-04-01 13:38:12 Monika Wieczorek

Edycja

2015-04-01 13:37:43 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3922

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2015-04-01 13:37:43

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2015-04-01 13:37:43

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek