Skargi i wnioski

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu
 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 13:00 - 16:00

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

przyjmują interesantów

codziennie w godzinach 7:30 - 15:05

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez komórki merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku). Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:

  1. Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (osobiście).

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
  • adres zgłaszającego,
  • zwięzły opis sprawy.

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W przypadku, gdy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu nie jest właściwy do rozpoznania wniosku, zobowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać go do właściwego organu zawiadamiając równocześnie wnioskodawcę.

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

O sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiadamia się skarżącego na piśmie.

Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-10-30 15:03:35 Karol Miltyk

Edycja

2012-10-30 15:03:34 Karol Miltyk

Edycja

2012-10-30 14:59:43 Karol Miltyk

Edycja

2012-10-30 14:57:28 Karol Miltyk

Edycja

2012-10-30 14:48:42 Karol Miltyk

Edycja

2012-10-25 14:44:13 Karol Miltyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3794

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2012-10-25 14:44:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2012-10-25 14:44:13

Osoba wprowadzająca informację

Karol Miltyk